Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego- nowe możliwości leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków.

Metody fizykalne wykorzystujące zmienne pole magnetyczne oraz światło niskoenergetyczne wykazują dużą skuteczność w leczeniu licznych chorób skóry, stąd też celowym wydają się próby klinicznego wykorzystanie jednoczesnego, synergistycznego oddziaływania obu tych czynników fizycznych w leczeniu schorzeń dermatologicznych nie poddających się konwencjonalnej farmakoterapii. W artykule przedstawiono możliwości terapeutyczne łącznego wykorzystania zmiennego pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji oraz niskoenergetycznego promieniowania świetlnego stosowanych w formie magneto laseroterapii oraz magnetoledoterapii w leczeniu odpowiednio: opornej na terapię farmakologiczną łuszczycy krostkowej skóry w okolicy pięty u 65- letniej kobiety oraz odleżyny okolicy krzyżowej u 97- letniej pacjentki po nieskutecznym, miejscowym leczeniu objawowym. Wysoka skuteczność terapeutyczna w obu przedstawionych przypadkach, przy braku istotnych działań ubocznych i dobrej tolerancji zabiegów, wskazują na potencjalną przydatność magneto laseroterapii i magnetoledoterapii jako cennego uzupełnienia konwencjonalnych metod objawowego leczenia łuszczycy oraz odleżyn. Uzyskane wstępne wyniki stanowić mogą uzasadnienie do prowadzenia dalszych randomizowanych badań klinicznych w tym zakresie.

czytaj więcej

Skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów z zespołem cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka to najczęściej występująca neuropatia i główna przyczyna upośledzenia funkcji nerwu pośrodkowego. Rozwój cywilizacyjny i często niekorzystne warunki pracy powodują znaczny wzrost liczby zachorowań. Różnorodność czynników terapeutycznych wykorzystywanych w zachowawczym i pooperacyjnym leczeniu zckn narzuca konieczność oceny ich skuteczności w celu udoskonalenia stosowanych programów usprawniania. Celem pracy była ocena skuteczności fizjoterapii z wykorzystaniem sonoterapii, masażu wirowego i kinezyterapii u pacjentów z zckn. W badaniach wzięło udział 30 osób skierowanych na zabiegi fizjoterapeutyczne zgodne z przyjętym programem badawczym z powodu jedno- lub obustronnego zespołu cieśni kanału nadgarstka. Łącznie analizie poddano 48 rąk. Oceniano subiektywne i obiektywne objawy kliniczne. Przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia do diagnostyki ręki mierzony był zakres ruchu w stawach ręki i siła chwytu globalnego ręki. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod elektrodiagnostycznych oceniano pobudliwość nerwową mięśni kłębu kciuka. Przedstawione badania wykonywano przed wdrożeniem programu rehabilitacyjnego i po jego zakończeniu. Program obejmował: sonoterapię, masaż wirowy oraz neuromobilizacje nerwu pośrodkowego. Uzyskano zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych, jak też całkowite ustąpienie niektórych objawów. Wyniki komputerowych pomiarów zakresu ruchu i siły mięśniowej potwierdziły poprawę funkcji ręki. Uzyskano istotną statystycznie poprawę jakości czucia dwupunktowego, natomiast zmiany parametrów elektrodiagnostycznych, takich jak reobaza, chronaksja i współczynnik akomodacji były statystycznie nieistotne.

czytaj więcej

Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą choroba nadciśnieniową

W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magneto stymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt hipotensyjny zabiegów magnetostymulacji.

czytaj więcej

Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporyzy.

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pół magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.

czytaj więcej

Światło spolaryzowane w leczeniu owrzodzenia goleni o nieznanej etiologii – opis przypadku

W pracy przedstawiono efekty leczenia niskoenergetycznym, niekoherentnym światłem spolaryzowanym, u 41-letniej pacjentki z owrzodzeniem prawej goleni, po bezskutecznym trzymiesięcznym leczeniu tradycyjnym. Owrzodzenie poddano dwóm seriom (łącznie 30 zabiegów) codziennych, dziesięciominutowych naświetlań światłem spolaryzowanym o gęstości energii 30J/cm2, uzyskując po dwóch miesiącach ustąpienie dolegliwości bólowych, całkowite zagojenie owrzodzenia oraz zmniejszenie nasilenia odczynu zapalnego i przekrwienia skóry wokół blizny. Uzyskane wyniki wskazują, że terapia z użyciem światła spolaryzowanego stanowić może przydatną metodę wspomagającą w leczeniu chorych z owrzodzeniem goleni, korzystnie wpływającą na przyspieszenie procesu gojenia owrzodzenia, ustępowanie objawów miejscowego stanu zapalnego oraz łagodzenie towarzyszących dolegliwości bólowych.

czytaj więcej

Diagnostyka i leczenie zachowawcze entezopatii

Zaburzenia funkcji układu mięśniowo-ścięgnistego związane z rozwojem cywilizacji i sportu wyczynowego, a także postępy w diagnostyce i technice operacyjnej skłaniają do poszukiwania bardziej skutecznych metod leczenia zespołów przeciążeniowych. Zmiany chorobowe rozwijające się w miejscu przyczepu ścięgien do kości określa się mianem entezopatii. Proces chorobowy dotyczy osób w różnym wieku, bez względu na płeć. Chorzy pragną powrócić do wykonywanej pracy zawodowej, uprawianej dyscypliny sportowej lub rekreacji ruchowej, które to dążenie jest głównym wskazaniem do leczenia. Przed lekarzem i fizjoterapeutą wyłania się niełatwy problem diagnozowania i usprawniania pacjenta, umożliwiający powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

czytaj więcej

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów

Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Efekty lecznicze uwarunkowane działaniem biologicznym pola magnetycznego, wynikają z właściwości fizycznych tego pola oraz z właściwości struktur biologicznych organizmów żywych. W pracach naukowych można spotkać różne hipotezy dotyczące mechanizmów oddziaływania pól magnetycznych i występowania efektów biologicznych z tym związanych. Celem pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego o parametrach stosowanych w magnetoterapii na wybrane elektrolity u zwierząt doświadczalnych.

czytaj więcej

Wpływ pól magnetycznych o zakresach terapeutycznych na proces gojenia się skóry i tkanek miękkich

W artykule przedstawiono podstawowe problemy patofizjologiczne zaburzeń gojenia się ran przewlekłych oraz wykorzystanie terapii wolnozmiennymi polami magnetycznymi, jako leczenia wspomagającego. Wolnozmienne pola magnetyczne aktywują procesy regeneracyjne w ranach przewlekłych oraz powstrzymują dalszą destrukcję tkanek, stabilizują błony komórkowe poprzez hamowanie procesów peroksydacji lipidów. W sytuacjach powikłanego gojenia ran magnetoterapia wspomaga klasyczną terapię chirurgiczną, jest bezpieczną i stosunkowo tanią metodą coraz szerzej wykorzystywaną obecnie zarówno w chirurgii, ortopedii, jak i dermatologii i rehabilitacji.

czytaj więcej

Mechanizmy oddziaływania pola magnetycznego niskiej częstotliwości na układy biologiczne

Magnetoterapia jest formą terapeutyczną wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Efekty terapeutyczne uwarunkowane są oddziaływaniem biologicznym pola magnetycznego, które wynika z jego właściwości fizycznych oraz z właściwości struktur biologicznych organizmów żywych. W opracowaniach naukowych możemy spotkać różne hipotezy dotyczące mechanizmów oddziaływania pól magnetycznych i występowania efektów biologicznych z tym związanych. Jako jedną z przyczyn podaje się indukowanie zmiennych pól elektrycznych w strukturach eksponowanych w zmiennym polu magnetycznym, jak również wskazuje się na mechanizm rezonansowy czy tez mechanizm rodnikowy.

czytaj więcej

Ocena skuteczności krioterapii i magnetoterapii u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych

Badaniem objęto grupę 25 osób, u których stwierdzono chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów fizykoterapeutycznych – magnetoterapii i krioterapii. Badano czynny zakres ruchu zgięcia w stawach kolanowych oraz oceniono ból według wizualnej skali analogowej (VAS – Visual Analogue Scale). Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowane zabiegi fizykoterapeutyczne wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w stawach kolanowych i istotnie statystycznie zmniejszają poziom dolegliwości bólowych. Zaobserwowano istotną statystycznie korelację między poziomem bólu a zakresem ruchu w stawach.

czytaj więcej

Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w medycynie

Zmienne pola magnetyczne wykorzystywane są od wielu lat w terapii wielu schorzeń. Najczęściej stosowane są w leczeniu chorób układu ruchu, chorób skóry i układu nerwowego. Jako podstawę wykorzystania tych pól w medycynie podaje się udowodnione doświadczalnie następujące mechanizmy biologiczne: polepszenie procesu utylizacji tlenu oraz oddychania tkankowego, działanie wazodilatacyjne i angiogenetyczne, nasilenie procesów regeneracji tkanek miękkich, działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego oraz działanie analgetyczne.

czytaj więcej

Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias) to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L₄ , L₅ lub S₁ tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych.

czytaj więcej

Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu

W celu zmniejszenia skutków niesprawności spowodowanych udarem mózgu należy wprowadzać nowe, skuteczniejsze metody rehabilitacji. Obserwowano w ciągu 12 miesięcy wyniki rehabilitacji po udarach mózgu u pacjentów szpitalnych -okres ostry i podostry udaru, oraz u pacjentów ambulatoryjnych -przewlekły okres udaru opierając swą ocenę na skalach Barthel i Mathew. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (pm ncz) (20 zabiegów po 20 min) stosowano w magnetoterapii (grupa I . placebo, grupa II . indukcja 5,6 mT, częstotliwość 10 Hz, sinusoidalny kształt impulsu, grupa III . indukcja 2,8 mT, częstotliwość 10 Hz, sinusoidalny kształt impulsu) i magneto-stymulacji (program M1P1 Viofor JPS system, 16 minut dziennie).

czytaj więcej

Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie – zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę. Klinicznie objawy pojawiają się po zniszczeniu około 50% komórek istoty czarnej i spadku produkcji dopaminy. Choroba ta należy do chorób układu pozapiramidowego, w których stosuje się leczenie objawowe (farmakoterapia, rehabilitacja), co pozwala wydłużyć i utrzymać aktualną kondycję fizyczną.

czytaj więcej

Nowe możliwości w fizykoterapii – magnetolaseroterapia

Charakterystycznemu postępowi XXI wieku w nauce i technice towarzyszy znaczący rozwój badań naukowych w medycynie fizykalnej. Na naszych oczach fizyka coraz odważniej wkracza do leczenia, poszerzając w ten sposób ofertę terapeutyczną, a w niektórych przypadkach także zmniejsza uboczne skutki działania farmaceutyków. Zwłaszcza w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie oraz intensywne badania nad terapeutycznym wykorzystaniem nowych metod fizykalnych, w tym zmiennych pól magnetycznych, które dotychczas pozostawały niedostatecznie wykorzystywane. Do takich metod należy wspólne wykorzystanie laserów i pól magnetycznych zwanych magnetolaseroterapią.

czytaj więcej